Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Komunikat

30.11.2021

Stanowisko Konsorcjum – Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. z siedzibą w Kaliszu w przedmiocie komunikatu Miasta Kalisz p.n.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej twierdzeń dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Konsorcjum kaliskich spółek: Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. z siedzibą w Kaliszu uważa, że celem ochrony dobrego imienia i renomy spółek konieczne jest merytoryczne odniesienie się do stanowiska Miasta Kalisz.

I. Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Na wstępie Konsorcjum niniejszym składa wszystkim mieszkańcom deklarację świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych za niższą cenę niż 999zł brutto za tonę odpadów wielkogabarytowych – czyli niższą niż PWIK, jeśli Miasto Kalisz zastrzeże w przetargu takie same warunki, jak zastrzega w umowach z PWiK Sp. z o.o., przestając tym samym faworyzować Spółkę samorządową. Konsorcjum wyraża obawy, że po przekazaniu zadania do PWIK, co właśnie nastąpiło, zostanie obniżona znacznie jakość usług, a mieszkańcy nie odczują tej zmiany w wysokości opłat za odpady.

Historia udowodniła, że WOLNY RYNEK to najlepsze rozwiązanie dla każdej społeczności.

W związku z „argumentami” Miasta, iż konsorcjum EKO i PUK było przeciwne obniżce kosztów gospodarowania odpadami, stwierdzamy, że w żadnym przypadku nasze odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej tego nie dotyczyło. Naszym celem jest utrzymanie wolnego rynku, doprowadzenie do sytuacji, kiedy każdy wykonawca ma równe szanse i może wygrać najniższa cena podyktowana potencjałem firm startujących.

Dlaczego Konsorcjum odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)?

Postępowanie prowadzone przez KIO nie dotyczyło kwestionowania działań zmierzających do obniżenia cen odbioru odpadów wielkogabarytowych. Odwołanie złożone przez EKO Sp. z o.o. dotyczyło wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na gruncie prawa zamówień publicznych wyróżnić można dwa rodzaje postępowań:

 1. postępowania konkurencyjne – każdy przedsiębiorca spełniający wymogi wskazane przez zamawiającego może złożyć swoją ofertę, a najlepsza oferta wygrywa – czyli wolny rynek;
 2. postępowania niekonkurencyjne (m.in. tzw. postępowanie z wolnej ręki) – tylko wybrany przez zamawiającego podmiot może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Bezpośredni wybór własnej, samorządowej spółki. Włodarze Miasta Kalisza wybrali taką opcję.

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki wyłącza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z możliwości ubiegania się o realizację zamówienia. W ocenie EKO Sp. z o.o. nie jest to rozwiązanie korzystne dla mieszkańców, albowiem wyłącza możliwość konkurowania ceną i jakością usług. Wyłącznym celem odwołania wniesionego przez EKO Sp. z o.o. wobec zamiaru powierzenia wykonania zamówienia z wolnej ręki było doprowadzenie do sytuacji, w której Miasto Kalisz zobligowane będzie ogłosić przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania, dostępny dla każdego zainteresowanego wykonawcy.

Dla celów powierzenia zamówienia do PWiK, Miasto Kalisz sporządziło „Analizę potrzeb i wymagań” – dokument wymagany przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument ten posłużył dla ustalenia warunków odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych. Różnica w cenie odbioru odpadów w 2021 r. z nieruchomości jednorodzinnych (odbiór przez PWiK), a z nieruchomości wielolokalowych (odbiór przez Konsorcjum) wynika z obiektywnych przyczyn. Miasto Kalisz ustanowiło odmienne warunki świadczenia usług dla swojej spółki komunalnej, inne niż dla niezależnych od niego przedsiębiorców. Tym samym wprowadzając podwójne standardy dla tego samego rodzaju usług.

Celem kompleksowego przedstawienia sytuacji mieszkańcom warto porównać te kluczowe warunki:

 1. różny sposób realizacji usługi:
  a) PWiK otrzymuje szczegółowe informacje o tym, z których nieruchomości należy odebrać odpady w danym dniu;
  b) Konsorcjum nie otrzymuje takich informacji, przez co musi podjechać pod każdą nieruchomość objętą harmonogramem;
  oczywiście możliwość precyzyjnego ustalenia miejsc, z których należy odebrać odpady pozwala na lepsze zaplanowanie tras odbioru, wyłącza konieczność tworzenia tras objazdowych i odwiedzenia wszystkich nieruchomości w mieście (nieporównywalnie większe koszty transportu i robocizny);
 2. możliwość czasowego magazynowania odpadów na bazie przedsiębiorstwa:
  a) na podstawie umowy nie pozwolono Konsorcjum na czasowe magazynowanie odpadów na terenie bazy – pomimo posiadania na to zezwolenia;
  b) PWiK zgodnie z umową może czasowo magazynować odpady na terenie swojej bazy;
  możliwość czasowego magazynowania odpadów znacznie obniża koszt wykonania usługi, gdyż pozwala na zgromadzenie optymalnej ilości odpadów dla transportu ciężarowego. Gdy jest możliwe magazynowanie odpadów, liczba przejazdów do instalacji jest mniejsza, a co za tym idzie usługa jest tańsza;
 3. szerszy zakres obowiązków nałożony na Konsorcjum m.in.:
  a) konieczność sporządzania dziennych raportów z ważenia, a co za tym idzie konieczność utrzymania dodatkowego etatu – brak takiego obowiązku po stronie PWiK
  b) dłuższa dostępność koordynatora umowy dla Zamawiającego – Konsorcjum: sześć dni w tygodniu od 8 do 19, PWiK: pięć dni w tygodniu od 8 do 17;
  c) obowiązek zatrudnienia dwóch osób bezrobotnych do realizacji usługi po stronie Konsorcjum, brak takiego obowiązku dla PWiK;
  d) konieczność sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów na cały rok przez Konsorcjum, podczas gdy PWiK sporządza harmonogramy na kwartał, co ułatwia działanie w zakresie logistyki;
 4. odmienne obowiązki związane z kosztami i ryzykiem działalności – niższe kary umowne zastrzeżone w umowie z PWiK, niższa wartość wymaganej polisy OC w umowie z PWiK, konieczność złożenia finansowej gwarancji należytego wykonania umowy przez Konsorcjum i brak takiego obowiązku po stronie PWiK.

Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest:

II. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców osiedli Winiary, Tyniec, Rypinek i Rajsków

W argumentacji władz Miasta Kalisza pojawił się zarzut jakoby konsorcjum kwestionowało wybór najniższej oferty. Nie mamy pewności, czy nie jest to celowa próba wprowadzenia mieszkańców Kalisza w błąd…

Konsorcjum nie kwestionowało wyboru wykonawcy dla tych osiedli z powodu niższych cen zadeklarowanych przez niego, lecz z powodu niewykazania przez wykonawcę posiadania odpowiedniej ilości pojazdów wymaganej do realizacji zamówienia, co jest bezwzględnym obowiązkiem każdej firmy startującej w przetargu. W pierwotnie złożonym wykazie pojazdów kwestionowany wykonawca wskazał na liście pojazdów przeznaczonych do wykonania usługi m.in. jeden samochód osobowy – Toyotę Yaris (który nie nadaje się do odbioru odpadów), pojazd nieposiadający polisy OC, inny pojazd również nieposiadający polisy OC, wyprodukowany za granicą i tam też się znajdujący, niezarejestrowany i niedopuszczony do ruchu na drogach w Polsce.

Konsorcjum nigdy w wieloletniej współpracy z Miastem Kaliszem nie dopuściło się tak rażących nieścisłości. Konsorcjum dąży tylko i wyłącznie do równego traktowania oferentów.

III. PSZOK

Porównywanie sytuacji w roku 2020 i 2021 jest błędne z uwagi na odmienne zasady prowadzenia PSZOK. Wystarczy zwrócić uwagę, że w świetle ustawy o odpadach prywatny przedsiębiorca jest zobligowany do spełnienia szeregu kosztownych wymagań ustawowych, a gmina nie. Po raz kolejny mamy podwójne standardy, tym razem ustawowe.

W przypadku PSZOK przy ul Bażanciej masa odebranych odpadów była kilkukrotnie większa. Tylko ten fakt znacząco wpływa na wartość świadczonych usług.

Porównanie wartości powinno opierać się na cenie za 1 tonę odebranych odpadów, a nie kwocie za prowadzenie PSZOK przez cały rok. Dopiero taki wskaźnik mógłby pozwolić na rzeczową ocenę realnych kosztów funkcjonowania PSZOK. Sam Prezydent Miasta Kalisza w dniu 8 kwietnia 2021 r. w odpowiedzi na interpelację wskazał, że ilość odpadów odebranych w ramach PSZOK np. w styczniu 2021 r. była niemal 4,5-krotnie mniejsza niż w styczniu 2020 r, kiedy PSZOK był prowadzony przez PUK S.A.

Niższy ogólny koszt prowadzenia PSZOK przez Miasto wynika przede wszystkim z drastycznego spadku ilości odpadów odebranych od mieszkańców. Jednocześnie należy zastanowić się, czy fakt ten nie świadczy o tym, że mieszkańcy niechętnie korzystają z PSZOK prowadzonego przez Miasto lub że dostęp do PSZOK jest utrudniony.

IV. Porównanie potencjałów

W swojej działalności Konsorcjum oczywiście kieruje się zyskiem, jak każdy podmiot gospodarczy. Nie wyklucza to jednak korzyści dla mieszkańców. Spółki razem zatrudniają niemal 300 pracowników przede wszystkim z Kalisza i okolic. Wypracowany zysk służy pokryciu wynagrodzeń pracowników, ale i inwestycjom w środki trwałe, daje możliwość stabilnego funkcjonowania i tym samym gwarancję rzetelnego, niezachwianego wykonania powierzonych im zadań. Podatki spółek w dużych kwotach zasilają konto Miasta Kalisza. Ponadto PUK SA wypłaca Miastu dywidendę. Przez 30 lat funkcjonowania Spółek na rynku kaliskim, zawsze wspieraliśmy wszystkie inicjatywy społeczne. Pochodzimy z Kalisza, mieszkamy w Kaliszu, tu pracujemy i właśnie to miasto jest najbliższe naszemu sercu. Zawsze swoim ciężko wypracowanym zyskiem dzieliliśmy się z kaliską społecznością wspierając nieustannie, kulturę, sport, edukację, osoby potrzebujące i wiele, wiele innych inicjatyw, w tym oczywiście ekologiczne (zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony https://eko.kalisz.pl oraz https://puk-kalisz.pl i zapoznanie się z zakładką działalność społeczna). W uznaniu zasług i wieloletnich działań dla dobra i sławienia grodu nad Prosną i jego mieszkańców obie Spółki zostały wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Spółki dysponują znacznie większym i nowocześniejszym parkiem maszyn niż PWiK, w tym pojazdami zeroemisyjnymi (elektrycznymi) oraz z najlepszą normą spalin EURO 6. Taki tabor samochodowy to gwarancja jak najmniejszej ilości spalin i tym samym niepogarszanie jakości życia mieszkańców. PWiK na potrzeby realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych dysponuje jedynie trzema pojazdami (zgodnie z Analizą Miasta).

Konsorcjum pragnie podkreślić, że nie boi się konkurencji – pod warunkiem, że pozwoli mu się konkurować z innymi podmiotami na tych samych – sprawiedliwych – zasadach. Gdyby w specyfikacji przetargu zastrzeżono takie same warunki, jakie zastrzega się w umowach z PWiK, Konsorcjum byłoby w stanie wykonać zamówienie publiczne taniej niż PWiK. Dlaczego Prezydent faworyzuje w zakresie gospodarki stałymi komunalnymi odpadami spółkę miejską, która została powołana w celu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych? Najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców jest wolny rynek, na którym jako konkurenci mogliby stanąć niezależni przedsiębiorcy oraz samo PWiK.

Zarząd EKO Sp. z o.o. i PUK S.A.