Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PUK SA

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy uprzejmie że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA w Kaliszu, ul. Bażancia 1a, (dalej PUK SA)
Adres e-mail: puk@puk.net.pl
Telefon: 62 7675018

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu:

 • zapewnienia jak najlepszego standardu wykonania naszych usług, które realizujemy w ramach umów zawartych z Gminami, instytucjami publicznymi, firmami, a także indywidualnie z osobami fizycznymi, nawiązania kontaktu, zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń,
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyki,
 • we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji łączącego nas stosunku prawnego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 oraz zamówień, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie, mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego - gminy), podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom kontrolującym naszą działalność, podmiotom prowadzącą działalność płatniczą (bankom) oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

Administrator

Prezes Zarządu
Marek Nowacki