Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór i transport odpadów komunalnych od firm

Przedsiębiorcy mający swoje siedziby w gminach, które nie objęły systemem nieruchomości niezamieszkałych, są zobowiązani do podpisywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo nasze świadczy kompleksowe usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych - zmieszanych oraz zebranych selektywnie. Posiadamy wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w poszczególnych rejonach, w tym na zbieranie i transport na terenie całego kraju większości odpadów zdefiniowanych w Katalogu Odpadów wydanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku (Dz.U.2014.1923). Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym, w tym magazynem odpadów problemowych i niebezpiecznych, homologowanymi środkami transportu, a także odpowiednio przeszkolonym personelem do realizacji powierzonych zadań. Zapewniamy specjalistyczne pojemniki i kontenery do zbiórki i transportu odpadów oraz obsługę logistyczną całego procesu tj. załadunek, transport, odzysk ( w tym recykling) i unieszkodliwienie. Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami, firmami, sieciami handlowymi oraz zakładami produkcyjnymi, każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności klienta i jego indywidualne zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi. Jakość naszych usług jest potwierdzona posiadanymi certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Odpady komunalne dla firm i instytucji odbierane są na podstawie zawartej umowy bądź zlecenia jednorazowego. Do sporządzenia umowy wymagane są następujące dane:

  • wpis do właściwego rejestru,
  • decyzja o nadaniu NIP, REGON,
  • miejsce gromadzenia odpadów oraz zakres usług zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Umowa może być podpisana przez właściciela nieruchomości lub przez osobę, która przedstawi pełnomocnictwo do podpisania umowy od właściciela.

Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Oczyszczania Miasta PUK SA w Kaliszu, przy ul. Bażanciej 1A, na parterze budynku administracyjnego pok. Nr 3 i 4, w godzinach 7-15.00 od poniedziałku do piątku.

Wraz z podpisaniem umowy udostępniamy Klientowi wszystkie potrzebne urządzenia do gromadzenia odpadów na warunkach określonych w umowie. Wszelkie zmiany umowy np. dotyczące zakresu usług przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.