Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Zasady postepowania z odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne w 2013 roku przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców. Część samorządów, mocą uchwały Rady Miasta bądź Gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli np. firm.

Każdy właściciel nieruchomości objętej systemem gminnym, ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość, sposób i termin wnoszenia opłat określa prawo miejscowe (Uchwały Rady Gminy) obowiązujące na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość.

Odpady komunalne z terenu nieruchomości są odbierane przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w wyniku rozstrzygniętych przetargów na odbiór bądź odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, organizowanych przez Gminy. Poza odbieraniem odpadów z terenu nieruchomości, odpady zbierane są w gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, a następnie przekazywane do zagospodarowania.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone zbierane selektywnie oraz odpady pochodzące z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są transportowane do zagospodarowania w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. Regionalną instalacją wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu X (m. in. powiat kaliski) jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw".

We współpracy Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku powstał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Obowiązuje on na terenie całego kraju i określa podział odpadów na cztery główne frakcje tj.

  • papier (pojemnik niebieski)
  • tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty)
  • szkło (pojemnik zielony)
  • odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy)

oraz odpady zmieszane.

Zasady te opisuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

Dodatkowo, pozostaje obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:

  • wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
  • popiołów i żużli z palenisk domowych (na podstawie harmonogramu)
  • elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
  • odpadów remontowo-budowlanych (na podstawie harmonogramu lub do PSZOK)
  • odpadów niebezpiecznych (do PSZOK lub punktów handlowych)

Wydział Oczyszczania Miasta PUK SA z powodzeniem realizuje założenia programowe nowego systemu, organizując dla Kalisza i obsługiwanych  gmin sprawny odbiór odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a także w firmach i instytucjach. Usługi  świadczone są zgodnie z prawem krajowym i miejscowym, zapisanym w Regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gmin.