Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór i transport odpadów przemysłowych

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 definiuje odpady jako nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do pozbycia jest zobowiązany. Aby określić rodzaje odpadów i sposoby ich utylizacji wprowadzona została klasyfikacja oraz kody odpadów. W Polsce obowiązuje katalog odpadów, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2011  klasyfikuje odpady na 20 podstawowych grup.

Jeśli przyjmiemy za kryterium podziału odpadów – miejsce ich powstawania – możemy wyróżnić 2 podstawowe grupy:

  • odpady komunalne,
  • odpady przemysłowe.

Odpady przemysłowe są to powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty bezużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych. Zalicza się do nich na przykład: odpady metaliczne, mineralne, opakowania, smary, oleje, popioły, itd. Są zdecydowanie bardziej jednolite jeśli chodzi o skład w porównaniu z odpadami komunalnymi. Jeśli chodzi o branże, które generują najwięcej odpadów, to należą do nich: hutnictwo, górnictwo, energetyka i ogólnie przemysł ciężki.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi uwzględniając specyfikę działalności ich firmy. Posiadamy specjalistyczne pojazdy i pojemniki, doradzamy, monitorujemy procesy powstawania odpadów, dysponujemy wykwalifikowanym personelem, który zapewni optymalizację procedur odbioru odpadów.

Nasza oferta obejmuje:

  • zbiórkę, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie procesu produkcyjnego,
  • zapewnienie pojemników, kontenerów i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi,
  • sporządzenie dokumentacji precyzującej obrót odpadami, potwierdzającej odzysk i recykling.

Przedsiębiorstwo posiada wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz jest zarejestrowane w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbierane odpady trafiają docelowo do ZUOK "Orli Staw" bądź do innych zakładów unieszkodliwiania, specjalizujących się w utylizacji określonych grup odpadów. Procesy przetwarzania odpadów gwarantują ich pełne zniszczenie w sposób minimalizujący wszelkie zagrożenia dla środowiska naturalnego. W sprawie szczegółowej oferty lub kompleksowej obsługi uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.