Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Segregacja odpadów - Poremontowe

Odpady komunalne poremontowe

Odpady komunalne poremontowe są to odpady z budowy i remontów prowadzonych we własnym zakresie, np. gruz betonowy, gruz ceglany, materiały i elementy ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powinny być zbierane w odrębnych pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania tych odpadów, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właściciela nieruchomości, odbierane są wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

Terminy i sposób odbioru odpadów komunalnych poremontowych oraz limity ilościowe tej frakcji odpadów dla poszczególnych gmin umieszone są w zakładce Harmonogramy.